Make your own free website on Tripod.com
  ส่วนราชการ      HOME
 
ทำเนียบรัฐบาล
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา
สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สภาวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สนง.คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรมสรรพากร
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมธนารักษ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมอาชีวศึกษา
กรมศิลปากร
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กรมวิชาการ
กรมสามัญศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงคมนาคม
กรมไปรษณีย์โทรเลข
กรมทางหลวง
กรมการขนส่งทางบก
กรมอุตุนิยมวิทยา (พยากรณ์อากาศ)
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมทรัพยากรธรณี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมชลประทาน
  กรมป่าไม้
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมประมง
  กรมปศุสัตว์
  กรมพัฒนาที่ดิน
  สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

 
กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมการส่งออก(1)
กรมส่งเสริมการส่งออก(2)
กรมการประกันภัย
กรมการค้าภายใน
กรมทะเบียนการค้า
กรมเศรฐกิจการพานิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
สำนักงานอัยการสูงสุด
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  กรมการจัดหางาน
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (1)
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2)
  กรมประชาสงเคราะห์
  กรมการจัดหางาน
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการผังเมือง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมโยธาธิการ
กรมราชทัณฑ์
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงกลาโหม
กองทัพไทย
กองบัญชาการทหารสูงสุด
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กรมการกำลังสำรองทหารบก
กรมทหารช่าง กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย
ศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย
ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

    รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอิสระ     

ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
NECTEC
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการสารสนเทศแห่งชาติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การเคหะแห่งชาติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปิโตรเคมี ในเครือ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
การบินไทย
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (กระทรวงคมนาคม)
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
 

พรรคการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์  พรรคความหวังใหม พรรคชาติไทย พรรคพลังธรรม พรรคไทยรักไทย