Make your own free website on Tripod.com

ประวัติความเป็นมา

 

Home
สถานที่ตั้ง
ประวัติความเป็นมา
รายชื่อผู้บริหารตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน
กิจกรรมและผลงาน
กิจกรรมและโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 

       การดำเนินงานพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดลำพูน เริ่มตั้งแต่ปี 2514
โดยศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดลำปางได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินงาน
สำรวจข้อมูลชาวเขาในจังหวัดลำพูน

      ปี พ.ศ. 2516
เกิดปัญหาชาวเขาอพยพม่าจากจังหวัดตาก , แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ และที่บ้านห้วยสะแหล อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

      ปี พ.ศ. 2517
กรมประชาสงเคราะห์ได้อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดลำพูน เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาในท้องที่ จังหวัดลำพูน