Make your own free website on Tripod.com

กิจกรรมและผลงาน

 

Home
สถานที่ตั้ง
ประวัติความเป็นมา
รายชื่อผู้บริหารตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน
กิจกรรมและผลงาน
กิจกรรมและโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 
กิจกรรมและผลงาน (ในอดีตและปัจจุบัน)

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดลำพูน มีกิจกรรมและผลงานที่ดำเนินการ คือ  

1. แผนงานพัฒนาและเคราะห์ชาวเขา งานพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา

1.1. ด้านพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค

ปรับปรุงเส้นทางลำลอง และพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น ก่อสร้างถังเก็บฝน , ปรับปรุงบ่อน้ำตื้น , ปรับปรุงฝายน้ำล้น , ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก , ขุดคลองส่งน้ำ , ขยายระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ

1.2. ด้านพัฒนาสังคมในชุมชน

พัฒนาอาชีพ

(1) สนับสนุนโรงเรียนชั่วคราว จำนวน 3 แห่ง
(2) สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง
(3) ฝึกอบรมชาวเขาด้านพัฒนาอาชีพ และด้านพัฒนาสังคม
(4) สนับสนุนพระธรรมจาริก อาศรม 4 แห่ง
(5) การให้การสงเคราะห์ครอบครัว

 1.3. ด้านส่งเสริมอาชีพให้ประชากรชาวเขามีอาชีพและรายได้มั่นคง

(1) การบำรุงรักษาสาธิต (ลำไย)
(2) ส่งเสริมการปลูกพืชไร่
(3) ส่งเสริมการปลูกพืชไม้ยืนต้น
(4) ส่งเสริมการปลูกป่า
(5) ส่งเสริมการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์
(6) ส่งเสริมการปรับพื้นที่นาดำ


1.4. ด้านโครงการพิเศษ

(1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงไทย - ออสเตรเลีย (ต่อเนื่อง) ดำเนินการในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง 
มีกิจกรรมที่ดำเนินการ คือ การส่งเสริมการปรับพื้นที่นาดำ , พัฒนาแหล่งน้ำ
(2) โครงการแก้ไขปัญหาความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ชาวเขา) มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 
ส่งเสริมการสร้างส้วม , ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก , เลี้ยงปลานิล , เลี้ยงสุกร , เลี้ยงไก่ไข่ และไก่พันธุ์พื้นเมือง , ส่งเสริมกลุ่มอาชีพนอกภาคเกษตร เป็นต้น

 1.5. โครงการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และการควบคุม พืชเสพติดบนพื้นที่สูง (ระยะที่ 2 )

ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามแผนแม่บท จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านหลวงใหม่ ตำบลทาแม่ลอบ 
อำเภอแม่ทา จังวหัดลำพูน มีกิจกรรมที่ดำเนินการ คือ การบำรุงและสาธิต(ไม้ผล) , การส่งเสริมการปลูกพืชไร่ , 
ส่งเสริมการปลูกไม้ผลยืนต้น , ส่งเสริมการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ , ข้าวไร่ระหว่างแถบหญ้า , ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก , 
ส่งเสริมการปลูกป่า , ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ , การฝึกอบรมเกษตรยั่งยืน และการพัฒนาแหล่งน้ำ

 2. แผนงานป้องกันและแก้ไขปํญหายาเสพติด

การให้การสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติด และส่งไปบำบัดรักษา , การฝึกอบรมเยาวชนชาวเขาในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาและสารเสพติด , การจัดนิทรรศการด้านการป้องกันยาเสพติดการจัดลานกีฬาต้านยาเสพติด

 3. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

ประกอบด้วยการให้เงินทุนประกอบอาชีพแก่ครอบครัวผู้ติดเชื้อและการให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้ติดเชื้อเอดส์

4. แผนงานประสานงานหน่วยงานอื่น 

4.1. โครงการสงเคราะห์เด็ก ซี.ซี.เอฟ 6 เขต บริการ ดำเนินการในพื้นที่ 3 อำเภอ
4.2. โครงการอบรมผู้นำและเยาวชนชาวเขาเกี่ยวกับการอนุรกษ์สภาพสิ่งแวดล้อม 5
วัน ๆ ละ 50 คน ดำเนินการในพื้น ที่ 4 อำเภอ

 5. แผนงานกองทุนหมุนเวียน

ได้นำเงินกองทุนหมู่บ้านมาวางแผน ดดยการส่งเสริมการปลูกพืช , การเลี้ยงสัตว์ และส่งเสริมร้านค้าจำหน่ายเกลือไอโอดีน