Make your own free website on Tripod.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Home
สถานที่ตั้ง
ประวัติความเป็นมา
รายชื่อผู้บริหารตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน
กิจกรรมและผลงาน
กิจกรรมและโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

  ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดลำพูนมีสิ่งที่น่าสนใจและเชิญชวนท่องเที่ยวได้แก่.- 

     ด้านสินค้าหัตถกรรมชาวเขา  

ผ้าทอชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงบ้านป่าเลา อ.แม่ทา , บ้านพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้

 

เครื่องเงินบ้านพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้

 

  ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 

หมู่บ้านกะเหรี่ยงบ้านห้วยฮ่อมใน  อ.แม่ทา
หมู่บ้านกะเหรี่ยงบ้านพระบาทห้วยต้ม  อ.ลี้