Make your own free website on Tripod.com

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 

Home
สถานที่ตั้ง
ประวัติความเป็นมา
รายชื่อผู้บริหารตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน
กิจกรรมและผลงาน
กิจกรรมและโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 
  
         เนื่องจากชาวเขาจังหวัดลำพูนเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง เพียงเผ่าเดียว ไม่ค่อยหลากหลายเช่นจังหวัดอื่น แต่มีความเป็นอยู่แบบค่อนข้างอนุรักษ์อย่างเหนียวแน่นทั้งด้านขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี , การแต่งกาย , การกินอยู่ , ด้านธรรมชาติเช่นป่าไม้มีการอนุรักษ์ดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาทำลายทรัพยากรได้ ดังนั้นจึงเป็นแบบคนอยู่กันอย่างแท้จริง และศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดลำพูน คงจะดำเนินการส่งเสริมให้ชาวเขาเหล่านั้นมีสภาพอยู่กับธรรมชาติตลอดไป