Make your own free website on Tripod.com

กิจกรรมและโครงการ

 

Home
สถานที่ตั้ง
ประวัติความเป็นมา
รายชื่อผู้บริหารตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน
กิจกรรมและผลงาน
กิจกรรมและโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 

   กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการอยู่ 

       การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง 
กรมประชาสงเคราะห์ ร่วมกับองค์กรชุมชนดำเนินการให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในหมู่บ้านชาวเขา บ้านพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม ให้คงอยู่คู่กับหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันยังคงมีที่นี้เพียงแห่งเดียวที่ยังคงรักษาประเพณีอันเก่าแก่อยู่ พร้อมทั้งเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา ร้านอาหาร ลานการแสดงบ้านตัวอย่าง บ้านชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง

     โครงการหมู่บ้านต้นแบบครอบครัวผาสุก    

มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรวมพลังระหว่างหน่วยงานของกรมประชาสงเคราห์เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนราชการและชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการผนึกกำลังในภารกิจของกรมประชาสงเคราะห์ ทำให้หมู่บ้านต้นแบบของชาวเขาเป็นแกนนำบนพื้นที่สูงในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความแข็งแกร่งเป็นหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมต่าง ๆ พร้อมเป็นรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านชาวเขาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  โดยคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบครอบครัวผาสุก จำนวน  2  หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่  2  ตำบลบ้านปวง  อำเภอทุ่งหัวช้าง และหมู่บ้านแม่ป็อกใน  หมู่ที่ 4  ตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

    โครงการรวมน้ำ + ใจ ถวายในหลวง       

 

มลูนิธิวิเทศพัฒนาร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการที่บ้านแม่ป๊อก หมู่ที่ 4 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 15 ครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6  รอบ  5  ธันวาคม  2542  โดยมีแผนงานกิจกรรม 5 กิจกรรม ได้แก่  การปลูกพืชไร่ , การปลูกไม้ผลยืนต้น , การเลี้ยงสัตว์ , การอนุรักษ์ทรัพยากรและกิจกรรมจากหน่วยงานอื่นที่สนับสนุน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร , กรมปศุสัตว์ , กรมประมงและองค์กรเอกชน
 

   โครงการพัฒนาชาวเขาเชิงอนุรักษ์  72  พรรษา 

  ศูนย์พัฒนาและสงเคราห์ชาวเขาจังหวัดลำพูน ได้รับการบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัด เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ  72 พรรษา  ดำเนินการในเขตพื้นที่ชาวเขาจังหวัดลำพูน 4 อำเภอ ได้แก่ เขตพัฒนาพื้นที่อำเภอลี้ ตำบลสรีวิชัย , เขตพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ทา บ้านม่อนหินขาว ตำบลทาแม่ลอบ , เขตพัฒนาพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง บ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง , เขตพัฒนาพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าพลู เพื่อให้เป็นไปตามแผนนโยบายของชาติ ได้แก่แนวการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ซึ่งสมประสานทฤษฏีต่าง ๆ มาใช้ตามสภาพความเหมาะสมของแต่ละเขตอำเภอ เช่น การเกษตรการตามแนวทฤษฏีใหม่การเกษตรแบบพอเพียง , การเกษตรแบบผสมผสาน โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม โดยมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่นกรมพัฒนาที่ดิน , กรมส่งเสริมการเกษตร , กรมประมง , กรมป่าไม้ , กรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นต้น

      

 

    โครงการผู้ถูกเลิกจ้างและว่างงาน 

        ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดลำพูน ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินโครงการผู้ถูกเลิกจ้างและว่างงาน 
จำนวน  88  ราย เป็นเงิน  1,000,000  บาท โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2541  ซึ่งแยกแต่ละเขตพัฒนาพื้นที่ดังนี้.-

 

- เขตพัฒนาพื้นที่อำเภอลี้                  มีผู้กู้    จำนวน    23    ราย    เป็นเงิน    280,000.-

- เขตพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ทา              มีผู้กู้    จำนวน    22    ราย     เป็นเงิน    220,000.-

- เขตพัฒนาพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง         มีผู้กู้    จำนวน    33    ราย     เป็นเงิน    400,000.-

- เขตพัฒนาพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง          มีผู้กู้    จำนวน     10     ราย     เป็นเงิน    400,000.-