Make your own free website on Tripod.com

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดลำพูน

 

Home
สถานที่ตั้ง
ประวัติความเป็นมา
รายชื่อผู้บริหารตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน
กิจกรรมและผลงาน
กิจกรรมและโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 
       ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวม   ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ    ควรจะได้คำนึงในข้อนี้ให้มาก  พิจารณาให้เห็นความสำคัญของผู้อื่น  ให้รู้จักนับถือผู้อื่น  ใช้ความมีเหตุผลและความร่วมมือกัน  ในการปฏิบัติบริหารงานทั้งปวง  เพื่อสร้างสรรค์  ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองจะจรรโลงประเทศชาติของเราให้ดำรงมั่นคงอยู่ตลอดไป

 

  

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอลี้